صبر کنید ...

روش های پرداخت

-پرداخت اینترنتی از طریق درگاه خرید اینترنتی با کلیه کارتهای عضو شتاب -واریز به حساب یا کارت واریز به کارت: 6104337943771418 / حساب شماره: 4899627984 جام نزد بانک ملت به نام شرکت پگاه جاده ابریشم و ثبت شماره تراکنش در قسمت مربوطه -پرداخت در محل (پرداخت مبلغ فاکتور به مامور پست در زمان دریافت کالا با 6% کارمزد مضاعف) سفارشات مشتریان خود را نهایی و ثبت مینماید ولی به جهت جلوگیری از تحمیل هزینه ی (6 درصدد مبلغ فاکتور ) مضاعف پرداخت در محل به کاربران و به منظور تسریع در فرآیند ارسال باردیگر توصیه مینماید کاربران به یکی از دو روش پرداخت اینترنتی - واریز به حساب یا کارت مبادرت به نهایی سازی سفارشات خود نمایند.